معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی سیستان بلوچستان

یکشنبه, 10 آبان 1394 ساعت 16:13

فهرست دوره‌های آموزشی کوتاه مدت - گروه کارکنان دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
 کارگروه دوره های شغلی کارکنان دولت
ردیفنام دورهطول دوره
پایه
طول دوره
میانی
طول دوره
ارشد
برنامه های آموزشی تربیت مدیران (قبل از انتصاب)
1 آموزش شایستگیهای عمومی مدیریت 152 114 116
2 آموزشهای تعالی معنوی 72 48 22
3 دوره های آموزشی اختصاصی سطح مقدماتی (دستگاهی) توسط دستگاه مشخص خواهد شد
4 برنامه های آموزشی حین انتصاب مدیران  
5 دوره های آموزشی تخصصی مدیریت 130 152 96
6 آموزشهای تعالی معنوی 96 108 108
7 دوره های آموزشی اختصاصی سطح پیشرفته (دستگاهی)  
دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت
8 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران 12    
9 آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت 6    
10 قانون مدیریت خدمات کشوری 16    
11 فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان 12    
12 کار تیمی و حل مساله 12    
13 اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری 12    
14 دوره کارورزی یک ماه    
دوره های مشترک اداری
دوره های آموزشی رشته های شغلی حسابدار، ذیحساب، حسابرس کد 10
15 آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن 12    
16 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 4    
17 قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 8    
18 قانون مدنی 16    
19 قوانین مالی شرکتهای دولتی 8    
20 حسابرسی دولتی 30    
21 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 20    
22 درآمدها وانواع آن 16    
23 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی 30    
24 هزینه و طبقه بندی آنها در حسابرسی صنعتی 6    
25 حسابرسی 1 24    
26 حسابرسی 2 24    
27 حسابرسی مالیاتی 34    
28 مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 24    
29 حسابداری مالیاتی 24    
30 قانون تجارت 12    
31 مراحل تهیه و تنظیم بودجه 8    
32 اصول حسابداری 24    
33 آشنایی با هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی 6    
34 آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی 6    
35 حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارئی های سرمایه ای

12

   
36 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 6    
37 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 8    
38 حسابداری دولتی 30    
39 مقررات اعتبارات اسنادی 6    
40 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها 8    
41 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 6    
42

قانون تجمیع عوارض

6    
43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 8    
44 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 12    
45 تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی 1 8    
46 بودجه ریزی و پیش بینی شناور 2 8    
47 حسابداری مدیریت استراتژیک 3 16    
48 کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی 8    
49 حسابداری پروژه 16    
50 بودجه ریزی عملیاتی 12    
51 آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 12    
52 قانون مالیات بر ارزش افزوده 16    
53 تنظیم قراردادها 8    
54 قانون مالیاتهای مستقیم 16    
دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی کد 12
55 عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی 48    
56 ارتباطات تصویری در روابط عمومی 34    
57 تبلیغات در روابط عمومی 30    
58 هنر خوب نوشتن در روابط عمومی 24    
59 آرشیو در روابط عمومی 24    
60 استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی 24    
61 روباط عمومی و توسعه 24    
62 کاربرد اینترنت و فناوری IT در روابط عمومی 40    
63 اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی 24    
64 اصول و مبانی ارتباط جمعی 24    
65 مدیریت روابط عمومی 16    
66 ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی 34    
67 عکاسی خبری 54    
68 مبانی، اصول و نظریه های روابط عمومی 30    
69 مخاطب شناسی در روابط عمومی 24    
70 خبرنویسی در روابط عمومی 34    
71 مصاحبه خبری 24    
72 اصول و مبانی اطلاع رسانی 20    
73 تحلیل محتوی پیامهای ارتباطی 46    
74 ترجمه ساده متون خبری 30    
75 شنود صوتی و تصویری 20    
دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی کد 14
 76 قوانین و مقررات معاملات دولتی 1 " کلیات و قانون برگزاری مناقصات" 8    
77 قوانین و مقررات معاملات دولتی 2 "مقررات کیفری ناظر بر معاملات دولتی" 6    
78 قوانین و مقررات معاملات دولتی 3 "تضمینات در معاملات دولتی" 6    
79 آشنایی با مقررات طرحهای عمرانی 18    
80 قوانین و مقررات اموال دولتی 1 " اموال منقول و غیرمنقول دولتی" 8    
81 قوانین و مقررات اموال دولتی 2 "جرایم علیه اموال دولتی" 6    
82 قوانین و مقررات اموال دولتی 3 "داوری و صلح اموال عمومی و دولتی" 6    
83 حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی با یکدیگر 8    
84 آشنایی با قانون کار 8    
85 حقوق تامین اجتماعی 1 "بیمه اجباری تامین اجتماعی" 6    
86 حقوق تامین اجتماعی 2 "بیمه حرف و مشاغل آزاد" 2    
87 حقوق تامین اجتماعی 3 "بیمه های مکمل" 3    
88 حقوق تامین اجتماعی 4 "بیمه خدمات درمانی" 4    
89 حقوق تامین اجتماعی 5 "قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری" 8    
90 حقوق تامین اجتماعی 6 "بیمه بیکاری" 2    
91 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 1 8    
92 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 2 8    
93 مسوولیت مدنی کارکنان دولت 4    
94 مسوولیت کیفری کارکنان دولت 4    
95 مسوولیت اداری کارکنان دولت (بررسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان)      
96  آیین دادرسی مدنی 12    
97  آیین دادرسی کیفری 12    
98  آشنایی با مراجع شبه قضایی "تعزیرات حکومتی و مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی" 8    
99  آشنایی با شوراهای حل اختلاف 8    
100  آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن 8    
101  آشنایی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آرای قضایی 8    
102  حقوق بانکی 1 "پول و قوانین و مقررات مربوط به آن" 3    
103  حقوق بانکی 2 "بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط" 8    
104  حقوق بانکی 3 "قوانین و مقررات تاسیس و اداره بانکها" 8    
105  حقوق بانکی 4 "شرح قانون عملیات بانکی بدون ربا" 16    
106  حقوق بانکی 5 "قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت" 4    
107  پول شویی 8    
108  آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهردارهای و کمیسیونهای حوزه شهری 12    
109  آشنایی با قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی دولتی و عمومی 8    
110  شوراهای اسلامی کشور 8    
111  حقوق روستایی 8    
112  حقوق بیمه 1 "بیمه اشخاص" 12    
113  حقوق بیمه 4 "بیمه های مسوولیت (بیمه شخص ثالث و ...)" 8    
114  آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با راهبردها، فناوری اطلاعات و خدمات اداری (فصل اول و دوم و پنجم)) 4    
115  آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم، هفتم، هشتم ونهم)) 4    
116 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با نظام پرداخت حقوق مزایا (فصل دهم و پانزدهم)) 4    
117 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری(فصل چهارم و چهاردهم)) 4    
118 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان (فصل سیزدهم)) 4    
119 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)) 4    
120 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد (فصل یازدهم)) 4    
121 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (دوازدهم و پانزدهم)) 4    
دوره های آموزشی رشته های شغلی بازرس کد 15
122  آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن 12    
123  قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 4    
124  قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 8    
125  قانون مدنی 16    
126  قوانین مالی شرکتهای دولتی 8    
127  اصول نظارت و کنترل 12    
128  آشنایی با قانون محاسبات عمومی 20    
129  درآمدها و انواع آن 16    
130  نظارت و کنترل در نظام اداری 8    
131  حسابرسی 1 24    
132  حسابرسی 2 24    
133  مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 24    
134  قانون تجارت 12    
135  حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 12    
136  قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 6    
137  قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 8    
138  مقررات اعتبارات اسنادی 6    
139  آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها 8    
140  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 6    
141  قانون تجمیع عوارض 6    
142  قانون مالیاتهای مستقیم 16    
143 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 8    
144 اصول بازرسی 6    
145 نظام رسیدگی به تخلفات اداری 12    
146 آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 12    
147 قانون مالیات بر ارزش افزوده 16    
148 تنظیم قراردادها 8    
دوره های آموزشی رشته های شغلی کتابدار کد 17
 149 آماده سازی کتب و نشریات  12    
150 ساختمان و تجهیزات کتابخانه 16    
151 حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 18    
152 خدمات عمومی کتابخانه 6    
153 اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 12    
154 مرجع شناسی عمومی 24    
155 آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای 32    
156 متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی 34    
157 مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری (سمعی و بصری) 24    
158 مجموعه سازی (1) 18    
159 مجموعه سازی (2) 24    
160 منابع مرجع الکترونیکی 32    
161 فهرست نویسی 32    
162 آشنایی با رده بندی دیویی 36    
163 فراهم آوری منابع کتابخانه ای 20    
164 آشنایی با رده بندی کنگره 44    
165 مارک ایران1 (آشنایی با بانک کتاب شناسی) 12    
166 مارک ایران 2 ( آشنایی با بانک مستندات) 12    
167 مارک ایران 3 (آشنایی با بانک موجودی و رده بندی) 8    
168 متون عربی و تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی 16    
دوره های آموزشی رشته های شغلی آمار موضوعی 18
169 آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS  30    
170  آمار کاربردی 30    
171  اصول و روشهای مصاحبه 12    
172  بانکهای اطلاعاتی (SQL) 24    
173  روشهای نمونه گیری و کاربرد آنها 12    
174  مبانی آمار رسمی 20    
175  آشنایی با نرم افزارهای آماری Statistica 20    
176  آشنایی با نرم افزار آماری Splus 20    
177  آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرحهای آمارگیری 30    
178  آشنایی با نرم افزار SAS 20    
179  بی پاسخی در آمارگیریها (کاستن، وزن دهی، جانهی) 24    
180  روشهای برآورد و پیش بینی جمعیت 24    
181 آشنایی با نظام آمارهای ثبتی 24    
182 چگونگی تدوین طرحهای پژوهش 8    
183 روش تحقیق 32    
184 برنامه نویسی (مقدماتی) 48    
185 برنامه نویسی (پیشرفته) 44    
186 طراحی صفحات وب (Web) 42    
187 روشهای کنترل افشای اطلاعات آماری 12    
188 آشنایی با نظام آماری ایران 12    
189 مدیریت کیفیت در تولید آمار 18    
190 تهیه و تنظیم گزارشات آماری 12    
دوره های آموزشی رشته های شغلی مسوول خدمات اداری کد 20   
 191  سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)  12    
192  کاربرد آمار در امور اداری 30    
193  خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 12    
194  قوانین و مقررات اداری و استخدامی 12    
195 مبانی مدیریت اسناد 24    
196 مدیریت جلسات اداری 8    
197 امور نقلیه 12    
198 گزارش نویسی در امور اداری 12    
199 رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 8    
200 ارتباطات سازمانی 12    
201 قانون کار و تامین اجتماعی 12    
202 بهداشت عمومی در محیط کار 8    
203 برنامه ریزی و کنترل امور خدمات 12    
دوره های آموزشی رشته های شغلی مدیر اداری و مالی کد 21
204 سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری) 12    
205 کاربرد آمار در امور اداری 30    
206 قوانین و مقررات اداری و استخدامی 12    
207 بودجه ریزی عملیاتی 12    
208 مدیریت جلسات اداری 6    
209 امور نقلیه 12    
210 گزارش نویسی در امور اداری 12    
211 ارزشیابی عملکرد کارکنان 8    
212 رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 8    
213 قانون مالیاتهای مستقیم 16    
214 اصول و مفاهیم سازماندهی 20    
215 ارتباطات سازمانی 12    
 216 اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی 24    
217 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 12    
218 تنظیم قراردادها 8    
219 مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان) 20    
220 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی 32    
221 نظارت مالی 6    
222 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 20    
223 نظارت و کنترل در نظام اداری 20    
224 نظام تصمیم گیری در امور اداری 12    
225 حسابداری پروژه 16    
226 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 12    
227 تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی (1) 8    
228 بودجه ریزی و پیش بینی شناور (2) 8    
229 حسابداری مدیریت استراتژیک (3) 16    
230 کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی 8    
231 آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن 12    
232 آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 12    
233 قانون مالیات بر ارزش افزوده 16    
دوره های آموزشی رشته های شغلی مسوول خدمات مالی کد 22
234 آشنایی با قانون دیوان محاسبات شور و اصلاحات بعدی آن 12    
235 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 12    
 236 قوانین مالی شرکتهای دولتی 6    
237 حسابداری دولتی 3    
238 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 20    
239 نظارت مالی 6    
240 آئین نامه اجرایی عملیات بانکی 8    
241 آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 12    
242 اعتبارات اسنادی 24    
243 سیستم های حسابداری 24    
244 حسابرسی مالیاتی 34    
245 روشهای اجرایی در ساماندهی امور اموال 8    
246

قوانین اموال غیرمنقول

8    
 247 حسابداری مالیاتی 24    
248 قانون تجارت 8    
249 مدیریت تدارکات 24    
250 اصول حسابداری 24    
251 حسابداری (ثبت معاملات) 12    
252  جمعداری اموال 20    
253  حسابداری کالا 24    
254  مدیریت عملیات حسابداری انبار 12    
255  آمار کاربردی 30    
256  حسابداری ویژه 16    
257 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 12    
258 تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی (1) 8    
259 بودجه ریزی و پیش بینی شناور (2) 8    
260 حسابداری مدیریت استراتژیک (3) 16    
261 کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی 8    
262 بودجه ریزی عملیاتی 12    
263 آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 12    
264 قانون مالیات بر ارزش افزوده 16    
265 تنظیم قراردادها 8    
266 قانون مالیاتهای مستقیم 16    
آموزشهای فرهنگی و اجتماعی
267  تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 28    
268  احکام زندگی در اسلام 20    
269 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری 20    
270 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) 20    
271

پرسشها و پاسخهای اعتقادی

28    
272 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 20    
273 آداب و اسرار نماز 28    
274 روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 28    
275 معرفت و بصیرت حسینی 8    
276 بینانهای حکومت اسلامی و ولایت فقیه 12    
277 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 8    
278 مردم سالاری اسلامی 12    
279 خانواده متعالی در اسلام 6    
280 آسیب شناسی خانواده 8    
281 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 4    
282 تربیت فرزند 6    
283 حقوق خانواده 4    
284 اقتصاد خانواده موحد 4    
285 روانشناسی خانواده (مطلع مهر) 12    
286 روابط سالم زوجین (مطلع مهر) 8    
287 آشنایی با احکام اسلامی (مطلع مهر) 4    
دوره های توانمندیهای عمومی و فناوری اطلاعات (دوره های عمومی)
288 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات 12    
289  استفاده از رایانه و مدیریت فایلها 8    
290  واژه پردازها 26    
291  صفحه گسترده ها 26    
292 بانکهای اطلاعاتی 26    
293 ارائه مطالب 20    
294 اطلاعات و ارتباطات 12    
295 زبان انگلیسی 34    
296 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 6    
297

بیماریهای نوپدید و راه های پیشگیری

6    
298 انواع بیماریهای واگیر و راهکارهای پیشگیری 6    
299 ایمنی و بهداشت محیط کار 4    
300 امر به معروف و نهی از منکر 6    
301 ایران شناسی 4    
302 تجارت الکترونیکی 6    
303 جعل اسناد و راه های مقابله با آن 6    
304 آشنایی با سمانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران 8    
305 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 4    
306 آموزش انتظامی 4    
307

پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی

16    
308 مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 16    
309 آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 8    
310 پدافند غیرعامل 12    
311 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 12    
312 مدیریت دانش سازمانی 8    

ثبت نام

بازدید 2061 بار

فروشگاه!
راهنمایی!
کتاب ها!